Home >Top menu >Výhody

Výhody

Plná integrace v ERP

Plná integrace v ERP

Zákaznické, technické i účetní agendy jsou provozovány v prostředí jediného systému bez nutnosti řešit datová propojení. Zákaznický systém Energo je koncipován jako součást informačního systému HELIOS iNuvio. Je tak zaručena plná integrace zákaznických, technických i účetních dat a odpadá potřeba složitých mezi-systémových propojení.

Tato výhoda znamená tedy především snížení rizika vzniku chyb při zpracování dat a dále také neméně důležité nižší náklady jak při implementaci, tak i následném provozu.

Pro zákazníky, kteří však přesto chtějí využívat pouze funkce zákaznického systému Energo a ponechat si jiný ERP systém pro účetnictví a ekonomické řízení, je k dispozici integrační koncept, který takový způsob provozování umožňuje.  

více zde
Otevřené prostředí

Otevřené prostředí

Variabilita úprav a nastavení uživatelského rozhraní, varianty tiskových výstupů, exportů dat aj.

Zákaznický systém Energo umožňuje širokou míru parametrizačních úprav. Mnoho těchto úprav je zcela v rukou uživatelů, kteří si mohou podle svých individuálních potřeb nastavit pracovní prostředí v zákaznickém systému a jednoduchým způsobem si také připravit potřebné datové výstupy.

Velký prostor nabízí také školeným systémovým správcům, kteří se mohou sami pouštět do složitějších nastavení i optimalizací. 

V případě potřeby větších změn jsme připraveni provést četná programová přizpůsobení i vyvíjet zcela nové funkce na míru.

 

více zde
Různé komodity

Různé komodity

Snadná práce se všemi energetickými komoditami (elektřina, plyn, teplo, voda) v jednotném prostředí.

Zákaznický systém Energo podporuje zpracování všech standardních energetických komodit (elektřina, plyn, teplo, voda aj.). Odlišnosti procesního zpracování jsou zajištěny nastavením parametrů smluvních vztahů a typologií odběrných míst, takže pro konkrétní komodity a procesy jsou k dispozici právě takové funkce, které k nim náleží. Uživatel se přitom vždy pohybuje v jednotném aplikačním prostředí, což velmi zjednodušuje jeho práci. 

Tento přístup mimo jiné umožňuje využití zákaznického systému Energo i pro potřeby dalších činností pro něž jsou charakteristické společné znaky jako např. periodická fakturace, správa smluvních vztahů, evidence technických prvků, měření spotřeb aj. 

více zde
Různé subjekty

Různé subjekty

Využití pro různé energetické subjekty, tedy jak pro technicko - distribučních firmy (provoz LDS, CZT, VaK), tak i pro společnosti obchodní (nákup a prodej komodit).

Zákaznický systém Energo nachází uplatnění u různých energetických subjektů, z nichž každý jej využívá způsobem odpovídajícím jeho potřebám. Díky modulárnímu charakteru lze připravit jak konfiguraci pro energetické společnosti primárně obchodního typu (např. obchodníci s elektřinou a plynem), tak i společnosti zabývající se provozem energetické infrastruktury (provozovatelé distribučních soustav, správci vodovodů a kanalizací). Mezi hlavní skupiny uživatelů proto patří:

 •  Obchodníci s elektřinou a plynem
 •  Provozovatelé lokálních distribučních soustav
 •  Výrobci a dodavatelé tepla
 •  Provozovatelé vodovodů a kanalizací
 •  Správci nemovitostí
více zde
Automatizace procesů

Automatizace procesů

Automatické spouštění, zpracování a vyhodnocování rutinních činností bez nutnosti přímých zásahů obsluhy.

Zákaznický systém Energo umožňuje spravovat a vyhodnocovat řadu procesů a dílčích činností, které jsou typické pro daný typ energetického subjektu. Např. fakturační proces tak lze provést de facto bez zásahu uživatele, a to od pořízení fakturačních dat včetně jejich kontroly až po vytvoření finálních dokladů a rozeslání odběratelům. K dispozici je i nástroj Procesní automat, který umožňuje spouštění rutinních činností načasovat podle stanoveného plánu.

Průběh procesů je přímo v systému monitorován a o každé události je pořizován záznam umožňující přehled či finální vyhodnocení procesu nebo také dohledání případných nesrovnalostí. 

více zde
Data na webu

Data na webu

Možnost přístupu odběratelů, partnerů nebo vlastních zaměstnanců k nadefinovaným datům v zákaznickém systému Energo prostřednictvím webového prohlížeče.

Zákaznický systém Energo lze propojit s aplikací tzv. webového portálu, čímž dojde k možnosti přistupovat k nadefinovaným datům do zákaznického systému Energo prostřednictvím internetového prohlížeče.

K dispozici je několik variant portálového řešení:

 • zákaznický portál – slouží pro odběratele energií a služeb, kteří mohou jeho prostřednictvím přistupovat k informacím o svých smlouvách a odběrných místech, získávat faktury a jiné dokumenty v elektronické podobě, zasílat požadavky nebo zadávat tzv. samoodečty spotřeb.
 • partnerský portál – slouží k přípravě a zadávání obchodních informací do systému především od obchodních partnerů pohybujících se v „terénu“. Jeho hlavní úlohou je import podkladů pro založení záznamů nových smluv a zahájení procesu změny dodavatele.
 • manažerský portál – je určen pro prezentaci manažerských výstupů a přehledů pro vyhodnocení a je důležitou podporou pro další rozhodování a plánování.

Data, která jsou sdílena s aplikací webových portálů, jsou replikována do bezpečně oddělené datové zóny, takže nemůže dojít k ohrožení interních systémových evidencí. 

více zde
OTE komunikace

OTE komunikace

Elektronická komunikace s Centrem datových služeb OTE z pozice různých subjektů energetického trhu – obchodník i distributor.

Zákaznický systém Energo umožňuje provádět automatickou výměnu záznamů s centrem datových služeb operátora energetického trhu (CDS/OTE, a.s.). Podporována je jak komunikace z pozice obchodníka, tak i provozovatele distribuční soustavy v následujících oblastech:

 •  Kmenové záznamy OPM – odesílání a příjem kmenových záznamů OPM
 •  Změny dodavatele – odesílání a příjem žádostí o změnu dodavatele, potvrzení, protestů, zpětvzetí, aj.
 •  Měření – odesílání a příjem dat z průběhového i neprůběhového měření
 •  Fakturace – odesílání a příjem podkladů pro fakturaci a podkladů elektronického vyúčtování
více zde
Cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí

Automatické importy cenových rozhodnutí regulátorů pro výpočty cenových položek v rámci aktualizací.

Zákaznický systém Energo na základě cenových rozhodnutí příslušných orgánů automaticky provádí výpočty cenových položek, které podléhají cenové regulaci. Pro oblast elektřiny a plynu jsou v zákaznickém systému Energo k dispozici příslušná cenová rozhodnutí ERÚ; pro fakturaci vodného, stočného a srážkových vod pak údaje obsažené ve vyhlášce MZe.

Zákaznický systém Energo na základě datových platností sazeb ve výpočtech uplatňuje právě ty hodnoty, které patří do účtovaného období. Údaje, které do výpočtů vstupují, jsou do zákaznického systému Energo importovány dodavatelem v rámci pravidelných SW aktualizací.

 

více zde
Nákladové kalkulace

Nákladové kalkulace

Stanovení cen komodit podléhajících regulacím z evidovaných účetních nákladů podle stanovaných vzorců.

Zákaznický systém Energo je díky své přímé integraci s účetní evidencí schopen provádět cenové kalkulace na základě připravených kalkulačních vzorců. Při výpočtu systém načítá odpovídající data přímo z účetního deníku. Zohledňovány jsou všechny potřebné identifikační atributy jako např. středisko, lokalita, úroveň předání aj.

Pracovat lze jak s kalkulacemi výslednými (stanovení ceny na základě skutečně zaúčtovaných nákladů), tak s kalkulacemi předběžnými pro tvorbu budoucího plánu.   

Při využití plánovaných kalkulací pak lze během aktuálního období vytvářet kalkulace průběžné, tzn. kalkulace složené zčásti z již známé skutečnosti a zčásti z plánu pro čas zbývající do konce období.    

více zde
Reporty a analýzy

Reporty a analýzy

Vytváření sestav pro potřebu rozborů, výkazů a mnoha dalších výstupů.

Data, která jsou zákaznickým systémem Energo zpracovávána, lze využít pro tvorbu různých výstupních sestav v mnoha podobách – tabulky, grafy, kontingenční sestavy aj. Pro potřebu tvorby obecných výstupů v rámci všech agend jsou k dispozici univerzální nástroje, které již na uživatelské úrovni takovou práci umožní - např. nástroj dataskop. Pro potřebu speciálních výstupů jsou pak k dispozici nástroje specializované (modul účetních výkazů, modul energetických vyhodnocení aj.)

Skutečnost, že zákaznický systém Energo spravuje jak data technického charakteru, tak i data účetní, umožňuje zpracování analytických výstupů, které tedy v rámci jednoho pohledu nabízejí jak finanční, tak i technická data. Např. v přehledu bilance energetické dodávky tak lze zobrazit data výnosů a nákladů z účetního deníku a současně i údaje z měření spotřeb pro konkrétní komoditu, odběratele, odběrné místo atd. 

více zde